Paweł Kału­żyń­ski - Sam na sam

13 maja - 12 czerwca 2016


Artysta po raz kolejny zaska­kuje. Po obrazach w stylu pop-art, neo­ek­spre­sjo­ni­stycz­nych „gębach”, papugach i balan­su­ją­cych na gra­nicy abs­trak­cji falach, zobaczymy zupełnie nowe oblicze jego twórczości.
Przygotowana wystawa to połą­cze­nie eks­pre­syjno-abs­trak­cyj­nego malar­stwa z naj­now­szymi, reali­stycz­nymi obra­zami, zawie­rającymi w sobie kola­żową łami­główkę.Są one konsekwencją codzien­nych zda­rzeń. Inspi­rują go spotkania z ludźmi, zasły­szane histo­rie, czy plot­ki, ale też to, o czym w danym momencie myśli. Celowo pozbawione kon­tek­stu historycznego, poli­tycz­nego czy spo­łecz­nego prace, służą przyjemności oglądania i zapraszają do wspólnej interpretacji (często z przymrużeniem oka!). Naj­waż­niej­sze jest tu i teraz. To wła­śnie napę­dza Kałużyńskiego do malo­wa­nia.

Kurator - Kaja Werbanowska

 
Powrót