Michał Misiak - ‎Wahania równowagi

10 marca - 31 marca 2018


Geometria użyta w tych pracach przyjmuje postać rytmów linii. Jest wyrazem dążenia do odzwierciedlenia porządku, harmonii i równowagi. Obecność linii może sugerować, że zamknięta krawędziami obrazu kompozycja - sieć, w istocie jest zaledwie fragmentem daleko większej całości. Prace pokazane na wystawie należą do cyklu zatytułowanego Fluktuacje. W cyklu tym tkanki i struktury obrazów zostały zaburzone poprzez działanie przypadku. Każda linia jest przyporządkowana liczbie. Dzięki użyciu generatora liczb losowych to zmienna losowa decyduje o nieregularności i wahaniach rytmów linii. Skutkuje to powstaniem struktury w pewnym stopniu zakłóconej, choć wciąż zawierającej cechy pierwotnego porządku. Te odchylenia od stanu równowagi mogą się odnosić do złożonych relacji i zmiennych powiązań obecnych w wielu obszarach otaczającej rzeczywistości.
Powrót